fbpx

Общоевропейската езикова рамка за владеене на чужди езици представлява единно указание, създадено от Европейския съвет за културно сътрудничество,описващо изискванията за различните нива на владеене на чужд език в цяла Европа. Целта на тази общоевропейска рамка е да предостави единен метод за преподаване, учене и оценяване в цяла Европа. Шестте нива на езиково обучение в общоевропейската езикова рамка се превърнаха в Европейски стандарт за оценяване на езиковата компетентност на учащите.

Тук ще намерите кратко обяснение на всяко ниво:

А1

Ученикът може да разбира и използва познати, всекидневни изрази и основни фрази. Той представя себе си и другите и да задава и отговаря на лични въпроси, като например, къде той / тя живее; хората, които той / тя познава и други подобни. Той общува трудно и то при условие, че събеседникът говори бавно и отчетливо и е готов да помогне.

A2

Ученикът разбира изречения и често използвани изрази, свързани с основна и семейна информация, пазаруване, местоположение, работа. Той може да общува по теми свързани с ежедневни, рутинни задачи, които изискват само лесен и пряк обмен на информация по познати въпроси. Той ги описва с прости думи и изразява своето минало и непосредственото си обкръжение. Ученикът задава въпроси по теми свързани с неща от първа необходимост.  

В1

Това ниво позволява да се разбират основните елементи на ясна реч по познати теми, свързани с работа, училище, свободно време и т.н. Учащият може да се справи с повечето ситуации, които могат да възникнат при пътуване в страна, където се говори съответният език. Той може да напише лесен, свързан текст по теми, които са познати или са от личен интерес. Учащият описва преживявания и събития, мечти, надежди и амбиции. Той може накратко да представи обяснения и причини за своит мнение или планове.

B2

B2 е следващото ниво в езиковата структура за владеене на чужд език. Владеейки това ниво учащият може да разбира основните идеи в сложен текст, конкретни и абстрактни теми, включително технически дискусии в своята област на специализация. Той може да общува с известна непринуденост и лекота, които позволяват нормален контакт, без напрежение за двете страни. Той може да създава ясен и подробен текст на широк кръг от теми. Учащият обяснява гледната си точка по актуален въпрос, както и предимствата и недостатъците на различните мнения.  

C1

С достигането на ниво C1 студентът вече разбира широк кръг от дълги и сложни текстове и долавя напълно смисъла им. Той се изразява непринудено и свободно без видимо затруднение в подбора на думите. Това ниво позвалява използването на езика гъвкаво и е ефикасно за социални, академични и професионални цели. Студентът създава ясен и добре структуриран подробен текст по сложни теми, като умело и организирано излага примери, факти и връзки.  

C2

Това е ниво, което се достига от професионалните преводачи. Един преводач разбира без усилие всичко чуто или прочетено. Той може да резюмира информация от различни писмени и устни източници, както и да обработи и представи определени моменти по подходящ начин. Един преводач, владеещ езика на ниво C2 може да се изразява свободно, плавно и точно, различавайки тънки нюанси в смисъла, дори в най-сложните ситуации.

В тази таблица можете да видите сравнение на изискванията за владеенето на различните нива за Cambridge:

Също вижте, избрано от нашия блог: Най-ефективните езикови подходи за деца.